Zorg via Klaver4you

Cliënten “via klaver4you”

Leden van Klaver4you hebben de mogelijkheid om cliënten aan te melden op naam van de coöperatie, ofwel in zorg te nemen “via Klaver4you”. In deze constructie ontvangen zorgvragers hun zorg bij de zorgaanbieder, waarbij Klaver4you de zorgaanbieder ondersteunt op de achtergrond. Het betreft hier altijd zorg met financieringsvorm Zorg in Natura, waarbij Klaver4you als een soort hoofdaannemer optreedt.

Om cliënten aan te melden op naam van Klaver4you, dient de zorg (digitaal) toegewezen te worden aan Klaver4you. Ook wordt veelal de indicatie/ beschikking en het ondersteuningsplan van de gemeente naar Klaver4you gezonden. Ons servicecentrum zorgt ervoor dat al deze informatie afgestemd wordt met de uitvoerende zorgaanbieder.

Het servicecentrum van Klaver4you zorgt na de aanmelding voor de zorgadministratieve afhandelingen. Denk hierbij aan;

  • Het tijdig ontvangen en verwerken van de indicatie/ beschikking/ ondersteuningsplan en de digitale zorgtoewijzing (iWlz, iWmo, iJw)
  • Het periodiek afhandelen van declaraties van de geleverde zorg via het berichtenverkeer van Vecozo (iWlz, iWmo, iJw). Deze gedeclareerde zorggelden (minus inhouding) uitbetalen aan de zorgaanbieder
  • Het opbouwen van een digitaal cliëntdossier in het cliëntvolgsysteem van Klaver4you, met daarin opgenomen de geldige digitale toewijzingen, de verwerkte en gedeclareerde zorguren en eventueel overige dossierstukken
  • Het aanleveren van verantwoordingsgegevens aan het CAK, ten behoeve van de berekening van de eigen bijdrage voor de cliënt
  • Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van verantwoording- en controleprocessen door externe partijen zoals de gemeente(s) en het zorgkantoor, al dan niet in samenwerking met een externe accountant

Het opbouwen van het zorgdossier van de cliënt, met daarin o.a. de overeenkomst met de zorgaanbieder en het zorg-/handelingsplan, wordt gedaan door de zorgaanbieder. Ook periodieke zorgevaluaties en overige zorginhoudelijke afstemmingen worden gedaan door de aanbieder zelf. Indien gewenst is ons servicecentrum wel beschikbaar voor ondersteuning/ advies.

 

Wat en waar wij mogen leveren

Klaver4you heeft aanbestedingen met meerdere gemeentes en het zorgkantoor Zilveren Kruis. Dit houdt in dat zij binnen de gemaakte afspraken met deze partijen zorg mogen organiseren. 

Klaver4you kan cliënten in zorg nemen binnen de volgende zorgwetten.

Jeugdwet

Jeugdhulp aan kinderen en jongeren met een lichte tot zwaardere ondersteuningsvraag. Dit betreft o.a. individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, logeeropvang en gezinsbegeleiding.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ondersteuning aan (jong)volwassenen met een lichte tot gemiddelde ondersteuningsvraag. Dit betreft o.a. ambulante begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.

Wet Langdurige Zorg

Zorg aan (jong)volwassenen met een langdurige zorgvraag. Dit betreft o.a. ambulante begeleiding, dagbesteding, 24 uursbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

Werkgebied

Let op! De vlakken op de online kaart zijn globaal en geven niet de werkelijke grenzen van de betreffende gemeentes aan.

Bekijk op de online kaart via deze link in welke gemeentes wij zorg mogen faciliteren!